Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
(08.04.2018 – Vrs: 1.0)

1 - Genel Bilgi

Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde kişisel verilerinizin güvenliği hususuna en yüksek hassasiyeti göstermekteyiz.
Yasal düzenlemelerin tarafımıza yüklediği yükümlülükler ve gösterdiğimiz hassasiyetten hareketle, şirketimiz ürün ve hizmetlerinden faydalanan kişiler dâhil, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin tekniğin olanak tanıdığı en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesi öncelikli ve öneme haiz bir şirket politikasıdır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketimizin Veri Sorumlusu sıfatına haiz bölümü tarafından yasal sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

2 - Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketimiz ve bağlı markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız, nüfus cüzdanı seri no, fotoğraf veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, Nüfusa Kayıtlı olduğu yer, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim bilgileri v.b aile bireyleri ve yakın bilgisi verileri, 
 • Şirket araçlarının kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Satış politikamız çerçevesinde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapılabilmesi için kredi notunuz ve benzeri bilgileriniz ile finansal özgeçmişinize ilişkin veriler,
 • Satış hizmetlerimiz aracılığıyla edindiğimiz veriler,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı ve benzeri mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,
 • Şirket çalışanları tarafından şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Tesislerimizi, ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları ve ziyaret bilgileri,
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz,
 • Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş, mülakat notları dâhil sair kişisel verileriniz ile Şirketimiz çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz ile dernek üyelik verileriniz, hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,
 • İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığınızın tespitini gerçekleştirmek amacıyla edinilen, sağlık verileriniz ve askerlik durum bilginiz de dâhil olmak üzere sair veriniz,
 • Özel sağlık sigortası temini ve finansmanına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Şirketlere yönelik her türlü talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar
 • Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler,
 • Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar,
Kişisel verileriniz;
 • Satış sonrası hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi,
 • Lisans ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Cari hesap kartı teşkili,
 • Finansal özgeçmiş sorgulaması, teklif verme gibi sözleşmenin ifası ve işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunulması,
 • Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması,
ve bunlarla sınırlı olmaksızın, satış sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3- Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili şirketimizin yurtdışındaki Grup Şirketleri, altyapı sağlayıcıları, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler, bayi ve/veya  sigorta şirketleri, finansman şirketleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dâhil  satış ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

4 - Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda satış ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaç nedeniyle edinilmektedir.

5 - Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur.

6 - Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, başvuru formunu doldurarak; şirketimizin aşağıda belirtilen adresine gönderebilir ya da ilgili formu aşağıda kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 
Şirketimizin adresi:
Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KVK Komitesi
Uncalı Mah, Hürriyet cad, No: 495
ANTALYA
 
Şirketimizin elektronik posta adresi:
kvkk@csglobal.com.tr


Başvuru formu için tıklayınız.